Struktura akcjonariatu

Stan na dzień 23.11.2021

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w glosach (%)
Sławomir Matul 20 373 044 62,02% 20 373 044 62,02%
Pozostali (rozproszeni)     17 396 438 37,98% 17 396 438 37,98%
Razem 32 847 366 100% 32 847 366 100,00%